Obec Dřevčice

 

   
 

Archiv sejmutých dokumentů uveřejněných na úřední desce:


 

 
soupis zveřejněných dokumentů v roce 2016

Dokument

Vyvěšeno dne

Zveřejnění do

Obecně závazná vyhláška obce Dřevčice č. 1/2016 o nočním klidu. 17.12.2016 31.12.2016
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci. 15.12.2016 31.12.2016
Pozvánka na řádné zasedání Zastupitelstva obce Dřevčice č. 17/2016 dne 16.12.2016 7.12.2016 15.12.2016
Rozpočtové opatření obce Dřevčice č. 3/2016 2.12.2016 16.12.2016
Návrh rozpočtu obce Dřevčice na rok 2017.pdf 1.12.2016 15.12.2016
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu 2. aktualizace Zásad úzmeního rozvoje Středočeského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 26.10.2016 6.11.2016
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany jiných volně žijících živočichů na území Středočeského kraje. 19.10.2016 3.11.2016
Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční 14. 10. 2016 od 14:00 – 22:00 hodin a 15. 10. 2016 od 8:00 – 14:00 hodin.
Hlasovací lístky postupujících kandidátů budou k dispozici ve volebních místnostech.
10.10.2016 17.10.2016
Pozvánka na řádné zasedání Zastupitelstva obce Dřevčice č. 16/2016 konaného dne 13.10.2016 23.9.2016 10.10.2016
Záměr č. 4/2016 bezúplatného převodu pozemků mezi obcí Dřevčice a Středočeským krajem za účelem narovnání současného stavu užívání uvedených pozemků. 23.9.2016 10.10.2016
Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR a voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje. 12.9.2016 10.10.2016 
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 25.8.2016 9.9.2016
Pozvánka na řádné zasedání zastupitelstva obce Dřevčice č. 15/2016, konané 31.8.2016 22.8.2016 30.8.2016
Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 7. a 8. října 2016
Minimální počet členů okrskové volební komise
8.8.2016 23.8.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dřevčice č. 14_2016, které se koná 23.6.2016 16.6.2016

 

23.6.2016

 

Rozpočtový výhled na roky 2016 - 2020 7.6.2016 23.6.2016
Návrh závěrečného účtu obce Dřevčice za rok 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dřevčice 2015
6.6.2016 22.6.2016
Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy CZ02. 6.6.2016 21.6.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dřevčice č. 13/2016, které se koná 10.6.2016 2.6.2016 9.6.2016
Veřejná vyhláška - projednání a vystavení návrhu zadání změny č. 2 ÚP Dřevčice.
Návrh zadání č. 2 územního plánu obce Dřevčice.
30.5.2016 15.7.2016
Rozhodnutí o umístění stavby - změna územního rozhodnutí "Vedení 400 kV v410/419, TR Výškov - TR Čechy Střed, Etapa VII."
Vydal. MĚÚ Louny, odbor stavebního úřadu
30.5.2016 14.6.2016
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Obec Dřevčice - rekonstrukce střechy ZŠ" - ZADÁVACÍ PODMÍNKY
Hodnotícími kritérii jsou: cena, záruka a kvalita použitých materiálů.
Cenovou nabídku prosím doručte v listinné podobě nejpozději do 31.5.2016 do 13:00 hodin na OÚ Dřevčice, Dřevčice 73, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
Přílohy:
Dřevčice - situace, půdorys 2.NP.pdf
Dřevčice- bleskosvod.pdf
Dřevčice-statika.pdf
Dřevčice-text.pdf
Příloha č.3 - Čestné prohlášení.doc
původní_pbr_škola_Dřevčice.pdf
Rozhodnutí _ stavební povolení.pdf
1_Stavařina.zip
20.5.2016 31.5.2016
Záměr č. 3/2016 odkoupit pozemek parc. č. 33/2 v k.ú. Dřevčice. 12.5.2016 27.5.2016
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2016 k nahlédnutí od 29.4.2016 do 30.5.2016 na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj. 29.4.2016 30.5.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dřevčice č. 12/2016, které se koná 21.4.2016 13.4.2016 21.4.2016
Oznámení zahájení řízení o změně ÚR "Vedení 400 kV ...."
Vydal: Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu
 
7.4.2016 23.4.2016
Záměr č. 2/2016 odprodat svůl spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 122/2 v k.ú. Dřevčice 5.4.2016 21.4.2016
Oznámení záměru v budoucnu bezúplatně převést obci Dřevčice část silnice III/01011 v k.ú. Dřevčice.
 
23.3.2016 8.4.2016
Rozhodnutí  - oprava zřejmých nesprávností 22.2.2016 8.3.2016
Pozvánka na řádné zasedání zastupitelstva obce Dřevčice č. 1/2016 dne 26.2.2016 15.2.2016 29.2.2016
Záměr č. 1/2016 pronajmout část prostorů v přízemí budovy Obecního úřadu Dřevčice za účelem zřízení a provozování ordinace PL pro dospělé   9.2.2016 25.2.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy, Národní plán povodí Labe 15.1.2016 1.2.2016
 
 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád).
Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

PROFIL ZADAVATELE: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-drevcice