Obec Dřevčice

 

   
 


 
 
 
  Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
1.  Oficiální název:  Obec Dřevčice
2.  Důvod a způsob založení
Obec Dřevčice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).

3.  Organizační struktura
Starostka obce:  Eva Šafarčíková
Místostarosta obce: Luboš Holeček
 
4.  Kontaktní spojení:
Obecní úřad Dřevčice
Dřevčice 73, 250 01  Brandýs nad Labem
tel.:
326 396 662
e-mail:
obec.drevcice@drevcice.cz

Id. dat. schránky: b9ra7ka

Úřední hodiny obecního úřadu
Pondělí  15.00 - 17.00
Středa  15.00 - 17.00

Přihlašování k trvalému pobytu
Pondělí  09.00 – 11.00
Středa  15.00 - 17.00

Ověřování listin a podpisů
Pondělí  09.00 – 11.00
Středa  15.00 - 17.00

5.  Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

číslo účtu: 0420556339/0800 Česká spořitelna, a.s., pobočka Brandýs nad Labem
číslo účtu: 94-4012201/0710  ČNB
6.  Identifikační číslo organizace (IČO)  00240176
7.  Daňové identifikační číslo (DIČ)  CZ00240176
8. Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok

Veřejné zakázky
PROFIL ZADAVATELE:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-drevcice

Platná územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

9.  Žádosti o informace
(místo a způsob, jak získat příslušné informace).
Obecní úřad Dřevčice, Dřevčice 73, 250 01  Brandýs nad Labem
tel.: 326 396 662, e-mail:
obec.drevcice@drevcice.cz, id datové schránky: b9ra7ka
žádosti lze podat: ústně, písemně, pomocí Internetu
10.  Příjem žádostí a dalších podání
(kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)
Žádost o poskytnutí informace   podává žadatel ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, fax, e-mail).  Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v podatelně obecního úřadu.

Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně na podatelnu obecního úřadu nebo zaslat poštou.

Příjem pomocí Internetu.

11.  Opravné prostředky
(místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)

Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně na podatelnu obecního úřadu nebo poštou na adresu Obecní úřad Dřevčice, Dřevčice 73, 250 01  Brandýs nad Labem, tel.: 326 396 662, e-mail:
obec.drevcice@drevcice.cz. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
12.  Formuláře
(název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat)
Běžné formuláře lze získat v podatelně Obecní úřad Dřevčice, Dřevčice 73, 250 01  Brandýs nad Labem
tel.: 326 396 662, e-mail:
obec.drevcice@drevcice.cz, ostatní na pověřeném úřadě města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.
13.  Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(popisy postupů pro řešení životních situací)
14.  Nejdůležitější předpisy
(přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)
Všechny informace lze získat přímo na Obecní úřad Dřevčice, Dřevčice 73, 250 01  Brandýs nad Labem
tel. 326 396 662, e-mail:
obec.drevcice@drevcice.cz

Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Obecně závazné vyhlášky obce
15.  Sazebník úhrad za poskytování informací
nestanoveno
16.  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
(o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací)

VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytování informací dle zák č. 106/1999 Sb. za rok 2018
VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytování informací dle zák č. 106/1999 Sb. za rok 2017
VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytování informací dle zák č. 106/1999 Sb. za rok 2016
VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytování informací dle zák č. 106/1999 Sb. za rok 2015
VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytování informací dle zák č. 106/1999 Sb. za rok 2014
VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytování informací dle zák č. 106/1999 Sb. za rok 2013
VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytování informací dle zák č. 106/1999 Sb. za rok 2012
VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytování informací dle zák č. 106/1999 Sb. za rok 2011
VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytování informací dle zák č. 106/1999 Sb. za rok 2010
VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytování informací dle zák č. 106/1999 Sb. za rok 2009
VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytování informací dle zák č. 106/1999 Sb. za rok 2008
VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytování informací dle zák č. 106/1999 Sb. za rok 2007
VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytování informací dle zák č. 106/1999 Sb. za rok 2006
VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytování informací dle zák č. 106/1999 Sb. za rok 2005
VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytování informací dle zák č. 106/1999 Sb. za rok 2004
VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytování informací dle zák č. 106/1999 Sb. za rok 2003
VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytování informací dle zák č. 106/1999 Sb. za rok 2002
VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytování informací dle zák č. 106/1999 Sb. za rok 2001
VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytování informací dle zák č. 106/1999 Sb. za rok 2000
 
17.  Seznam organizací
(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)
Obec Dřevčice je zřizovatelem následujících příspěvkových organizací:
Základní a mateřská škola Dřevčice, školní kuchyně při ZŠ

V obci působí:
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Obecní knihovna