Obec Dřevčice

 

   
 


 
 
Vidimace (ověřování listin)
 

1. Základní informace

Vidimace je ověření skutečnosti, že vidimovaná listina se doslova shoduje s prvopisem (originálem).

Ověřením se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

Vidimace se provádí na základě zákona:

Zákon č. 21/2006 Sb. o ověřování, Vyhláška č. 36/2006 Sb. o ověřování, Zákon 634/2004 Sb. o správních poplatcích, Zákon 500/2004 Sb. správní řád, Zákon 358/1992 o notářích, Směrnice MV z 21. 6. 2006.

 

Ověřování listin nelze provést:

·                     je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit zejména:  občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka,šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,

·                     je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

·                     je-li listina opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

·                     je-li listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je údaj o tom, že listina, ze které byla tato listina pořízena, obsahovala viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny,

·                     je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,

·                     jsou-li ve vidimované listině změny,doplňky, vsuvky nebo škrty které by mohly zeslabit její věrohodnost,

·                     jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,

·                     není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o:

o        prvopis,

o        již ověřenou vidimovanou listinu,

o        listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů 

o        opis anebo kopii pořízenou ze spisu,

o        nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

2. Žadatel

Žadatel - občan způsobilý k právním úkonům.

3. Je nutné předložit

Prvopis (originál listiny) nebo ověřený opis listiny.

4. Formuláře

Formuláře nejsou potřebné - vidimace se vždy provádí osobně.

 

5. Kde a a jak řešit

Obecní úřad Dřevčice, Dřevčice 73, 250 01 Brandýs nad Labem – St. Boleslav

PONDĚLÍ        9.00 – 11.00 hod

STŘEDA        15.30 – 17.30 hod

6. Poplatek

Poplatek za 1 stranu vidimace i za každou započatou stranu činí 30 Kč

7. Lhůty

Prování se na počkání na uvedeném místě.